FAQ om IAP

OM IAP OG MEDLEMSKAP I IAP

SPØRSMÅL:
Jeg vurderer å melde meg inn som medlem av IAP. Hvilke fordeler har jeg av å være medlem hos dere?

SVAR:
Medlemsorganisasjonen IAP gir god anledning til å knytte kontakt med andre psykologer. Som medlem får du invitasjon til våre faglige og sosiale treff, deltakelse på kurs og seminarer til rabattert pris, anledning til å tilrettelegge eller selv holde kurs i IAPs regi, og mulighet til å søke støtte til egne faglige prosjekter.

  • IAP Salong holdes to ganger i året, og er et uformelt møtested for deg som vil møte andre IAP-ere til faglig tankeflukt, hyggelig samvær og kanskje et glass vin.
  • IAP Agora er vår årlige todagers fagkonferanse, fra 2018 lagt til 1. og 2. mars, sentralt i Oslo.
  • Lederforum – nettverk for ledere med personalansvar.
  • IAPs årsmøte – ikke bare et årsmøte, men også et inspirasjonstreff.
  • Når økonomien tilsier det, deler vi ut et fagutviklingsstipend, med søknadsfrist 15. oktober hvert år.
  • Alle medlemmene vil få tilsendt invitasjoner over e-post. Våre nettsider iapnett.no vil hjelpe deg til å holde deg oppdatert.
  • Prisen for medlemskap er p.t. kr 350 per år. For å bli medlem, send en e-post til iap@iapnett.no. Interesserte som ikke har fullført noen av IAPs videreutdanningsprogrammer, bes sende en kortfattet søknad om medlemskap til styret. Benytt i så fall samme e-postadresse; iap@iapnett.no

SPØRSMÅL:
Er jeg medlem i IAP når jeg går på et av programmene?

SVAR:
Alle kandidater på IAPs program får automatisk fritt kandidatmedlemskap for den perioden de følger programmet. Deretter får kandidatene en e-post med spørsmål om de ønsker videre medlemskap. Medlemsavgiften er p.t. på kr 350 per år.

OM OPPTAK TIL PROGRAMMENE

SPØRSMÅL:
Jeg ønsker å delta på et program, men er i en overgangssituasjon ved mitt arbeidssted og har ikke fått avklart om spesialiseringen min dekkes ennå. Jeg får avklart dette ganske snart. Går det an å reservere plass, eller er påmeldingen absolutt bindende?

SVAR:
Mange er i samme båt som deg. Du kan melde deg på, og sikre deg plass i den grad kurset ikke allerede er fulltegnet. Om du siden må trekke deg, sender du en e-post til oss i IAP, så stryker vi deg fra søknadslisten, og førstemann på ventelista rykker opp. Denne fleksibiliteten har du fram mot søknadsfristens utløp. Du vil få en særskilt melding om frist for innsending av signert avtale.

SPØRSMÅL:
Må en være klinisk psykolog for å være med på kursene dere har? Jeg har en master i psykologi, og mangler følgelig den kliniske biten.

SVAR:
Spesialistprogrammene våre er i hovedsak for autoriserte psykologer. Organisasjonsprogrammet har en mindre kvote for mastere. Innføringskurset i gruppeterapi er åpent for alle.

SPØRSMÅL:
Gjelder de samme kravene fra Psykologforeningen til praksis og ulike arbeidssteder, også om en tar spesialiseringen gjennom IAP?

SVAR:
Det stemmer. Retningslinjene våre er forankret i Psykologforeningens bestemmelser, og det er Psykologforeningen som har ansvaret for godkjenning av spesialitet. Følgelig henviser vi til Psykologforeningen for alle spørsmål om godkjenning.

SPØRSMÅL:
Jeg vet at spesialisering ved IAP er populært, og jeg lurer på når man kan melde seg på neste års obligatoriske program for å være sikker på å få plass?

SVAR:
Påmeldingen starter gjerne et halvt års tid før påmeldingsfristen. Det er åpent for påmelding først når dette framgår på forsiden av IAPs hjemmeside, det vil si når den blå påmeldingstasten er kommet opp på siden.

SPØRSMÅL:
Hva menes egentlig med «bindende påmelding»?

SVAR:
Vi forventer at alle kandidater som søker plass på en av våre videreutdanningsprogram er seriøse i sitt forsett, at søknaden er sendt inn i forståelse med arbeidsgiver, og at finansieringen er avklart. Allerede når plassen blir bekreftet fra IAPs side, minner vi om dette – og ber samtidig om å bli informert underveis dersom kandidaten likevel ikke skulle trenge plassen. Først når det nærmer seg søknadsfristens utløp – eller kurset er fulltegnet – vil vi spesifikt be om å få oversendt en signert utgave av avtalen. Først da anser vi påmeldingen som «bindende». Avmelding kan skje inntil fem uker før oppstart. Om IAP har reservekandidater til å fylle plassen, vil vi ikke følge opp de økonomiske forpliktelsene som ellers følger med avtalen.

SPØRSMÅL:
Jeg hører at dere opererer med ventelister i de tilfellene hvor programmene blir fulltegnet. Hvordan fungerer egentlig det?

SVAR:
Når kurset er fulltegnet, opprettes det en reserveliste, og nyanmeldte søkere får direkte melding om at de settes på denne, eller spørsmål om de er interessert i å stå på denne. Reservelisten er nummerert – og følger «først til mølla»-prinsippet. På enkelte kurs velger vi å holde påmeldingen åpen fram til kursstart, siden det kan skje uforutsette endringer på kullet.

OM FØDSELSPERMISJONER OG ANNET FRAVÆR

SPØRSMÅL:
Hvilke regler gjelder dersom en skulle bli gravid underveis? Er det for eksempel mulig å ta det første året, være ett år i fødselspermisjon og ta det neste året etterpå? På Psykologforeningens program står det at det er ok å være borte maks ett år i forbindelse med fødselspermisjon, men jeg finner ikke noe om dette hos dere. Vil bare vite at jeg ikke blir kastet ut av programmet og må ta alt på nytt dersom jeg skulle bli gravid.

SVAR:
IAP følger Psykologforeningens regler. Det er mulig å ta igjen kurs, men vanskelig å steppe inn i en ny veiledningsgruppe.

SPØRSMÅL:
Kan en delta i veiledningsgrupper når en ikke er i jobb?

SVAR:
Det er en forutsetning for gruppeveiledningen at du har med deg saker fra arbeidet ditt, så utgangspunktet er at du må være i arbeid. Det forekommer likevel at kandidater får barn underveis, og da har vi forsøkt å finne gode løsninger – for eksempel at de har bidratt med litt flere saker før termin, hvis dette er mot slutten av programmet. Du må imidlertid være oppmerksom på Psykologforeningens krav om samtidighet, og undersøke med dem om du oppfyller de kravene som stilles for å få godkjent spesialitet. Vi anbefaler at du venter med å starte på et program hvis du er gravid.

OM FELLESPROGRAMMET I PSYKOLOGFORENINGEN

SPØRSMÅL:
Er det mulig å følge et av IAPs obligatoriske program uten først å ha gjennomført fellesprogrammet til Psykologforeningen?

SVAR:
Nei, det er det dessverre ikke. Hvis det er nesten sammenfall mellom avslutning på fellesprogrammet og starten på et IAP-program, kan du søke Psykologforeningen om å få lov. Psykologforeningen vil da vurdere på individuelt grunnlag.

OM GRUPPEVEILEDNINGEN I VIDEREUTDANNINGSPROGRAMMENE

SPØRSMÅL:
Hvordan foregår veiledningen i IAP?

SVAR:
Det er obligatorisk gruppeveiledning, med fire deltakere i hver gruppe (seks deltakere i organisasjonsprogrammet). Veileder er godkjent psykologspesialist. Det vanligste er å fordele timene på hele veiledningsdager. I tillegg kommer det én dag i semesteret med selvstyrt gruppe uten veileder til stede. Den eksakte formen, tid og sted, vil du bestemme sammen med gruppen du havner i. Det hender veiledningsdagene blir lagt i flukt med kursdagene, slik at det blir mindre reising for dem som kommer langveisfra. Veiledningen inngår i den kvoten som Psykologforeningen godkjenner. De resterende timene må deltakerne få gjennom annen veiledning, ofte gjennom individuell veiledning på egen arbeidsplass, eller ekstern veiledning av psykologspesialist innen feltet hvis kompetansen ikke finnes på arbeidsplassen.

SPØRSMÅL:
Hvor mye veiledning må jeg ha?

SVAR:
IAP gir 96 timer veiledning i barne- og ungdomsprogrammet, og det samme på voksenprogrammet, 60 timer veiledning på organisasjonsprogrammet og 84 timer veiledning på familieprogrammet.

Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/ofte-stilte-spoersmaal-om-spesialistutdanningen#veiledning.

SPØRSMÅL:
Jeg er ferdig med fellessamlingene i IAP og fant ved en tilfeldighet ut at jeg mangler mye individuell veiledning. Nå vil jeg bare forsikre meg om at kravet om «samtidighet» i forhold til den individuelle veiledningen kan bestå i at man gjennomfører veiledningen i løpet av de fem årene man har fordypningspraksisen, og ikke nødvendigvis de to årene man har kursene/samlingene?

SVAR:
Det har alltid vært slik at IAPs gruppeveiledning har vært godkjent som en del av den veiledningen som Psykologforeningen krever gjennom spesialistløpet. Men det har aldri vært nok med bare denne veiledningen, blant annet fordi Psykologforeningen også krever individuell veiledning.

Når det gjelder hvordan man skal tolke kravet om samtidighet, så bør du henvende deg til Psykologforeningen. Reglementet er her: psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-u...

SPØRSMÅL:
Hvor finner jeg en oversikt over veiledere som IAP benytter, gjerne også med oversikt over spesialiteter?

SVAR:
Navn på veilederne framkommer i programomtalene. Alle veilederne på programmene er spesialister.

SPØRSMÅL:
Kan det bli opprettet veiledningsgrupper utenfor Oslo? For eksempel i Bergen eller Trondheim?

SVAR:
Ja det kan det, men for å opprette en veiledningsgruppe, må det være fire kandidater som bor i nærheten av hverandre. Vi må i tillegg ha en veileder som enten bor der, eller som har anledning til å reise dit for veiledning. Påfør gjerne ønsker i notatfeltet ved påmelding, eller send en e-post til iap@iapnett.no. Alle ønsker vil bli formidlet til faggruppeleder før arbeidet med å fordele kandidatene i veiledningsgrupper påbegynnes. Vi har som hovedregel aldri å gi tidlige forhåndsløfter om desentraliserte veiledningsgrupper, siden det underveis i opptaket ofte skjer endringer i sammensettingen av kullene.

OM BARNEPROGRAMMET

SPØRSMÅL:
Er den videreutdanningen i barne- og ungdomspsykologi som IAP tilbyr, den samme som den Psykologforeningen tilbyr? Selvfølgelig med noe annet innhold, men gir det samme spesialisering?

SVAR:
IAPs fordypningsprogrammer er godkjent av Psykologforeningen, så kursene og veiledningen du får gjennom IAP er i tråd med Psykologforeningens krav om kurs og veiledning. Imidlertid er ikke videreutdanningsprogrammet med tilhørende veiledning tilstrekkelig for å bli spesialist (se reglementet for spesialistutdanningen på Psykologforeninigens nettsider, både krav til timer og praksis). Når det gjelder krav til praksis, spesifiseres det i Psykologforeningens spesialistreglement at det skal være en rimelig grad av samtidighet i de kursene man tar og den praksisen man til enhver tid har.

OM KOSTNADER

SPØRSMÅL:
Hvordan kommer jeg fram til et best mulig kostnadsoverslag for et kurs innenfor IAP?

SVAR:
Utgiftene til programmene framgår på hjemmesiden. Vi har én semesteravgift og én veiledningsavgift per semester. Pluss reiseutgifter til samlingene, som hovedregel i Oslo. Overnatting på hotell, frokost og middag må deltaker eller deltakers arbeidsgiver dekke. På kurset dekker IAP lunsj og mindre mellommåltider på hotellet. Kursdeltakerne får utdelt materiell og diverse artikler, kapitler fra bøker i word- eller pdf-format. Det varierer fra program til program hvor mye litteratur kandidatene bør gå til anskaffelse av. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter i forbindelse med veiledninger.

OM KRAV TIL PRAKSIS

SPØRSMÅL:
Vurderer påmelding til voksenprogrammet hos IAP, men lurer på hva som ligger i kravet om at hoveddelen av klientene må være voksne?

SVAR:
Voksenprogrammet skal være en fordypningssekvens som omhandler det å arbeide terapeutisk med voksne klienter. Det forventes derfor at kandidatene i all hovedsak jobber med voksne klienter (fra 18 år og oppover) mens de går på programmet. Alle kandidater skal ha med seg video-opptak fra terapi med voksne klienter til veiledning. Det hender at kandidater mot slutten av programmet begynner i barnepraksis, og da kan det muligvis løses ved at de arbeider med voksne klienter i privatpraksis ved siden av, eller at de av arbeidsgiveren har lov til å ha noen voksenterapier, mens de arbeider med barn. I slike spørsmål henviser vi til Psykologforeningen, også for mulig forhåndsgodkjenning. Hvis du de neste par årene hovedsakelig arbeider med barn og ungdom, kan du ikke melde deg på voksenprogrammet. Det kan være mer relevant for deg å gå barne- eller familieprogrammet da. Hvis du skal spesialisere deg i klinisk voksen, må du vente med videreutdanningen til du har relevant praksis.

Det er Psykologforeningen som setter rammene for godkjenning av praksis og veiledning. Om du skulle ha ytterligere spørsmål, anbefaler vi å ta kontakt med Rita Synnøve Standahl i Psykologforeningen (fagkonsulent i utdanningsavdelinga, telefon: 23 10 31 40).

NYTTIGE LENKER

http://www.psykologforeningen.no/Kurs-og-utdanning/Hvordan-bli-psykologspesialist

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/regler-for-av-paamelding-og-fravaer

IAP: http://www.iapnett.no

IAP 2018 / Astri Vannebo / iap@iapnett.no