Avtale mellom programdeltakere og IAP

Generell forpliktelse

Denne avtalen er bindende for hele programperioden.

Programavgift

Innbetaling skjer forskuddsvis hvert semester etter utsendelse av faktura med 14 dagers betalingsfrist. For sent innbetalt programavgift medfører purregebyr iht. inkassoforskriften § 1-2, i tillegg til morarenter beregnet etter gjeldende rentesats iht. forsinkelsesrentelovens § 3.

Programdeltaker er personlig ansvarlig for at programavgiften betales hvert semester. Dersom deltakers arbeidsgiver skal betale programavgiften, er deltakeren selv ansvarlig for å oppgi korrekt fakturaadresse og eventuelle referanser som bestillingsnummer, referansenummer eller ordrenummer. Dersom IAP må utstede nye fakturaer som følge av manglende informasjon om fakturaadresse og referanser, tillegges et gebyr på kr 100 for hver ny faktura.

Programavgiften dekker kurs, veiledning og administrasjonsutgifter for IAP. Reise og opphold dekkes av den enkelte programdeltaker. Det sendes ut én samlet faktura, i henhold til pris oppgitt i utlysningen av programmet.

Kurs, gruppeveiledning og gruppearbeid

IAPs spesialistprogram og videreutdanninger har et integrert kurs- og veiledningskonsept. Eget arbeid i gruppe er en del av dette.

Det opplyses om antall kursdager og veiledningstimer per semester i utlysningen av programmene. Det vises til IAPs hjemmeside www.iapnett.no for oppdaterte detaljer om de enkelte program.

For å få godkjent veiledningen innenfor spesialistutdanningen, skal det være fire deltakere per gruppe. En veiledningstime er på tre kvarter.

Avbrudd

Dersom en deltaker avbryter programmet underveis, er vedkommende likevel forpliktet til å betale avgiften for hele programperioden.

IAP er på sin side forpliktet til å tilby deltakeren plass på senere tilsvarende kurs, slik at vedkommende kan fullføre programmet.

Godkjenning av fullført program

IAPs videreutdanningsprogram består av kurs, gruppeveiledning og gruppearbeid. For at programmet skal godkjennes av Norsk psykologforening, kreves 100 % frammøte på kurs. Fravær kan kompenseres ved å ta et tilsvarende kurs neste gang det holdes. Gruppeveiledningen er en integrert del av programmet, og deltakelse i veiledningsgruppe er derfor en viktig del av fordypningen.

Utstedelse av kursbevis

Ved programmets slutt utstedes kursbevis med beskrivelse av hele programmet og kursene. Det gis en attest for gjennomført veiledning, hvor det framgår hvor mange veiledningstimer deltaker har hatt. Forutsetning for utstedelse av kursbevis og attest, er at programavgiften er betalt.

Forbehold om endringer

IAP forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige justeringer av programmet i programperioden. Dersom de økonomiske forutsetningene endres i programperioden, kan IAP justere programavgiften.

Fra IAP sin side, vil vi forplikte oss til å følge ovennevnte avtale for program som tilbys.

Avtalen siste gang revidert i IAPs styremøte 3.4.2014