Familiepsykologi - Familiepsykologi og systemisk psykologarbeid 2018–2019

Programkoordinator

Navn: Tonje Strømmen
E-post: tostrommen@gmail.com
Telefon: 99 46 80 92

Varighet

Atten måneder

Påmelding neste program

Påmeldingsfrist

1. november 2017

FAMILIEPSYKOLOGI OG SYSTEMISK PSYKOLOGARBEID

Obligatorisk del til Spesialiteten i Familiepsykologi 2018–2019

ARRANGØR: IAP

IAP har utarbeidet et program i familiepsykologi som samsvarer bedre med de nye rammene for spesialistordningene i NPF. Det er nå godkjent som et obligatorisk program i familiepsykologi. Programmet strekker seg over tre semestre.

Innholdet i programmet omfatter både sentrale familieterapeutiske tradisjoner, forståelse av familiedynamikk og kunnskap om systemisk orientert arbeid som strekker seg utover familien til andre involverte aktører. Samtidig har vi vært opptatt av at programmet skal bidra til kandidatenes personlige utvikling som psykolog.

Det arbeides også med å utforme et valgfritt program (over ett år) som bygger på det obligatoriske programmet, og som sikrer dybden og bredden i et slikt spesialiseringsløp. Dette kommer vi tilbake til når det foreligger mer informasjon. Ambisjonen er å utforme et samlet undervisnings- og veiledningsprogram som gir en reell fordyping i emnet og som samtidig dekker de formelle spesialiseringskravene.

Aktuelle arbeidsplasser for dem som spesialiserer seg i familiepsykologi er stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling.

Spesialiteten vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner

Overordnete mål for kandidatenes læringsutbytte

Det obligatoriske programmet skal gi kandidatene en fordypet forståelse av samspill innenfor familier og andre systemer som individet inngår i, samt en spesialisering i terapi og samarbeid med par, familier og systemer.

Programmet hviler på to fundamenter: En behandlingstradisjon og en sosialøkologisk tradisjon. Den familieterapeutiske behandlingstradisjonen er tuftet på kommunikasjonsteori, systemisk tenkning, tilknytningsteori og sosialkonstruksjonisme. Sentrale elementer i en sosialøkologisk forståelsesramme er at individet sees i kontinuerlig gjensidig interaksjon med andre systemer, hvor familien utgjør den viktigste utviklingsarenaen. I dette perspektivet hører også med en forståelse av familien i et livsløpsperspektiv og de mest alminnelige overgangskriser som kan møte ulike familiemedlemmer i dette livsløpet.

Programmet skal gi kandidatene kompetanse i relasjonell tenkning, med særlig vekt på fire overordnete aspekter:

Hvordan individets måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av 1) de samspill individet inngår i med andre, 2) den kontekst denne interaksjonen foregår innenfor, 3) den forhistorien klienten bringer med seg og 4) hvordan klienten og terapeuten selv er en del av disse meningsuniverser. Den økologiske kontekst som fokus i særlig grad vil rettes mot er familien.

Mer spesifikt vil målene for undervisningen og veiledningen være at kandidatene tilegner seg kunnskap om:

* Kommunikasjonsorienterte og systemiske forståelseskart som kan bidra til å forstå ulike sider ved samspill og meningsdannelse, herunder også hvordan psykologen selv inngår i dette.

* Terapeutiske tilnærmingsmåter i samtaler med familiesystemer eller andre hjelpesøkersystemer.

* Familiens møte med hjelpeapparatet og hvordan systemisk forståelse kan hjelpe psykologen med å tilrettelegge for en meningsfull behandlingskontekst for deltakerne i systemet.

* Familiens plass og betydning i vårt samfunn, strukturelle endringer som har funnet sted og hvilken innvirkning dette har på livsformer og verdier, derunder også etniske og kulturelle føringer.

* Hvordan familiens livsløp griper inn i individenes liv: pardannelse, etableringsfase og familieforøkelse, barnets utvikling til ung voksen, brudd, reetablering, nye familiekonstruksjoner, relasjoner i generasjonsperspektiv, alderdom og død.

* Hvordan historien, blant annet i form av tilknytningserfaringer og traumer, samt forståelsen og opplevelsen av disse, kan påvirke samspillet med andre.

* Hvordan spesielle kriser i livsløpet griper inn i individenes liv, som ufrivillig barnløshet, ulykker, sykdom, tap, overgrep eller skilsmisser.

Rammer: Tid, kurs, veiledning, veiledningsgrupper, praksis og brukerstyrt evaluering

Tidsramme: Programmet strekker seg over ett og et halvt år.

Kursene: Organiseres i seks kurssamlinger, åtte timer per dag over to dager. Til sammen utgjør dette 96 timer.

Veiledning: Kandidatene mottar 84 timer i gruppeveiledning knyttet til programmet. Gruppene består av inntil 4 personer som møter veileder 4 dager à 7 timer hvert halvår. Gruppene møtes i tillegg minst én gang uten veileder til selvstudier i semesteret. Veiledere med spesialitet i familiepsykologi eller tilsvarende oppnevnes av arrangøren. Kandidatene må selv sikre seg 36 timer individuell veiledning ved siden av dette i løpet av programtiden (samlet sett er veiledningskravet for obligatoriske program 120 timer).

Veiledningsgruppene: Her drøftes metodikk og tilnærmingsmåter i arbeid med familier og systemer. Det forventes at kandidatene medbringer videomateriale fra eget arbeid. Videre legges det vekt på at veiledningen bidrar til refleksjon over og etisk bevissthet om både egen praksis, arbeidets utfordringer, samt om verdier og kulturelle føringer som kandidaten selv bringer i møtene med ulike klientsystemer.

Praksis: I løpet av programtiden må psykologen være ansatt i stillinger der minst halvparten av tiden er knyttet til terapi/samarbeid med familier/par. Dette omfatter også systemisk orientert samarbeid med annet nettverk og institusjoner som inngår i familiens liv. Innenfor samme tid skal psykologen ha fått erfaring med de arbeidsoppgaver som er omtalt i NPFs rammebetingelser for spesialiteten i familiepsykologi.

Brukerstyrt evaluering: Både kurs og veiledning evalueres fortløpende av kandidatene, meldes tilbake til styringsgruppen for programmet som sikrer endringer og videreutvikling av programmet. Likeledes inneholder programmet mange elementer av hvordan psykologen kan samarbeide med brukerne – dvs. klientene – om utforming av mål og valg av virkemidler.

Innholdet i det obligatoriske programmet er ellers utformet i tråd med de føringer som er gitt av NPF for spesialiteten i familiepsykologi.

Om kursene

Innholdet i kursene bygger på Norsk psykologforenings utfyllende bestemmelser for spesialiteten i familiepsykologi. Hvert kurs vil både være teori- og praksisorientert. Sentrale tema er familieterapeutisk teori, forståelse og tilnærminger relatert til ulike klientgrupper og til spesifikke livsutfordringer. Målet vil være å gi deltakerne forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis, ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Gjennom fordypning i familieterapeutiske behandlingsformer, vil programmet også gi deltakerne forutsetninger for å drive kartlegging- og endringsarbeid med større systemer.

Kandidatene vil bli kjent med sentrale måter å forstå kommunikasjon, samspill og meningsdannelse på, slik dette har kommer til uttrykk gjennom sentrale tradisjoner i familiepsykologifeltet. Familieorienterte tilnærminger med barn, ungdom og foreldre, samt med par, står sentralt, og også hvordan dette kan knyttes til samarbeid med andre som inngår i familiens nettverk. Dette vil samtidig illustreres gjennom problemstillinger som er vanlige å møte i klinisk praksis: Foreldre og barn som strever med blant annet uheldige samhandlingsmønstre, vanemessige forstyrrelser, uro, sinne, engstelse og depresjon; par som møter med vansker knyttet til blant annet nærhet, trygghet, samarbeid og seksualitet. Samtidig vil ulike sider av psykologrollen bli belyst.

Sentrale tema og rekkefølge

Kurs 1

Dag 1 og 2: 25. og 26. januar 2018

Grunnleggende forståelse av familiepsykologisk behandling: Terapeutisk stil og handlemåter i samtalene.

Aktuell problematikk: Barn med vanemessige forstyrrelser, engstelse og traumer. Spørsmål om omsorgssvikt.

Kurs 2

Fordypning i ressursorienterte tilnærminger i arbeid med familier og nettverk, med vekt på løsnings- og narrativt orientert tenkning.

Aktuell problematikk: Barn med tvang, skolevegring, grenseoverskridelser, atferdsvansker.

Kurs 3

Dag 1: Barnesentrert familieterapi.

Barnets posisjon i familieterapi. Dilemmaer knyttet til hvordan barn er avhengig av voksne, deres maktforhold og hvilken betydning dette kan ha i terapeutisk arbeid.

Dag 2: Systemisk arbeid knyttet til ungdom med sammensatte problemer.

Aktuell problematikk: Atferdsvansker, unge overgripere, omsorgssvikt, vold, rus, psykososiale utfordringer, psykisk sykdom i familien og suicidalitet.

Kurs 4

Dag 1: Narrativt orientert og dialogbasert arbeid med ungdom og familier – et brukermedvirkningsperspektiv.

Dag 2: Ambulant og nettverksorientert familieterapi.

Aktuell problematikk: Skolevegring/drop-out, depresjon, angst, spiseforstyrrelser, utmattelsessyndrom, spillavhengighet, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Kurs 5

Dag 1: Parterapi – Vanlige utfordringer i parforholdet og måter å møte dem på.

Aktuell problematikk: Framtredende forskjeller knyttet til kommunikasjon, verdier, vaner, temperament, seksuelle behov, tenningsmønstre og preferanser.

Dag 2: Flerkulturelt familiearbeid og arbeid med minoriteter.

Aktuell problematikk: Kulturelle forskjeller: Tvangsgifte og patriarkalske verdier. Utfordringer knyttet til migrasjon og flukt.

Kurs 6

Livsløp og kriser i familien.

Overganger i familielivet; familieetablering, skilsmisse, selvmord i familien, alvorlig sykdom, aldring, tap, terapeutens egne tema i møte med dette. Demografiske og historiske forhold som utfordrer våre «sannheter». Eksistensielle utfordringer i forbindelse med endringer/utfordringer i løpet av livet og hvordan det er med å forme oss som terapeuter.

Pensum

Som obligatorisk kurslitteratur til hvert kurs oppgis ca. 100-150 sider med artikler og/eller kapitler. Ved to dager med ulike forelesere oppgis 80 sider til hver dag. Samlet kurspensum vil anslagsvis være på 1500 sider.

Deltakerne vil også få oppgitt støttelitteratur til hvert kurs.

Praktiske forhold og kostnader

Kursted: Oslo (første og siste kurs holdes gjerne utenfor Oslo)

Første kurs 25. og 26. januar 2018. Videre datoer vil bli lagt ut etter hvert som de faller på plass. Merk at sluttdatoen ikke er fastsatt, men systemet krever at det står en dato der, derfor er det blitt satt inn høyst preliminær dato.

Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling

Pris: kr 13 000 per deltaker per halvår

Veiledningshonorar per deltaker per semester: kr 8 750

Felles fakturering av begge deler skjer i februar og september hvert år (tre faktureringer)

Veiledning: 28 timer per semester – fire veiledningsdager på 7 timer hvert semester, samt 8 timer uten veileder

Veiledningsgruppene består av 4 deltakere. Dersom kandidater samarbeider lokalt om å melde seg på som gruppe vil styringsgruppen søke å finne løsninger som reduserer reisetid.

Familieprogrammet starter annenhver vår (normalt i januar) 2018, 2020 og så videre.

Påmeldingsfrist 1. oktober (fristen utvides om programmet ikke er fulltegnet)

Antall plasser: 32

Ved programmets slutt utsteder IAP et bevis der hele programmet og kursene beskrives. Det gis en attest for gjennomført veiledning, hvor det framgår hvor mange veiledningstimer man har hatt.

Det er ikke mulig å delta bare på kurs eller veiledning, da veiledning og kurs er en del av programmets helhet.

Det tas forbehold om nødvendige prisjusteringer.