Fordypning og videreutdanning

Familiepsykologi

Denne beskrivelsen dekker det programmet som pågår nå (2016–2017). Programmet er godkjent som full fordypningssekvens i klinisk psykologi med fordypning i familiepsykologi. Programmet går over to år og omfatter 8 kurs à to dager (128 undervisningstimer) og 128 timer veiledning i gruppe, samt selvstyrte arbeidsgrupper (8 timer per semester).

Et nytt familieprogram er under utforming, i tråd med NPFs nye målbeskrivelser. Oppstart vil være i januar 2018. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut – når faggruppen har fått konsolidert seg over sommeren. Interesserte må gjerne sende en e-post til iap@iapnett.no, så vil de bli innlemmet i en e-postsløyfe med potensielle kandidater, for direkte info når det er noe nytt å melde.

Utdanningen gir kompetanse i relasjonstenkning, med vekt på hvordan vår måte å tenke, føle og handle på kan forstås i lys av de samspill vi inngår i med andre. Utdanningen er særlig aktuell for psykologer på familievernkontor, i førstelinjetjenesten og i psykisk helsevern for barn og unge, i psykiatriske ungdomsteam og barnevern. Den bidrar med verdifulle perspektiver og kliniske arbeidsmåter også innenfor psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjonspsykologi.

Veiledning

I familieprogrammet skal alle grupper ha minst 32 timers veiledning per semester, totalt 128 timer i løpet av programperioden. En veiledningstime er på tre kvarter.

Veiledningsgruppene avtaler i samarbeid med veileder hvordan de ønsker å legge opp veiledningen. Som regel vil de 32 timene fordele seg på fire hele dager hvert semester. I tillegg kommer 8 timer egenstyrte kollokvier.

Det er fire deltakere per gruppe. Veiledningen koster kr 10 000 per semester og vil bli fakturert sammen med semesteravgiften i begynnelsen av semesteret.

Ved programmets slutt utsteder IAP et bevis der hele programmet og kursene beskrives. Det gis en attest for gjennomført veiledning, hvor det framgår hvor mange veiledningstimer man har hatt.

Veiledningen skal reflektere programmets undervisning og innhold på samlingene. Det er et viktig prinsipp med samtidighet når det gjelder fordypningspraksis.

 • Merk: Denne beskrivelsen gjelder programmet 2016–2017.
 • Omfang (for 2016–2017-programmet): Fire semestre. 128 timer fordelt over 16 dager (endringer under arbeid for programmet med start våren 2018.
 • Sted: Oslo (første og siste kurs holdes gjerne utenfor Oslo)
 • Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling
 • Pris: kr 11 500 per deltaker per semester (sist regulert 27.1.2017)
 • Veiledningsavgift per deltaker per semester: kr 10 000
 • Fakturering i februar og september hvert år
 • Veiledning: 32 timer per semester (fire veiledningsdager på 8 timer hvert semester)
 • Familieprogrammet starter annenhver vår (normalt i januar) 2016, 2018 og så videre.
 • Påmeldingsfrist 1. oktober (fristen utvides om programmet ikke er fulltegnet)
 • Antall plasser: 32