Obligatorisk: Barne- og ungdomspsykologi - 2017–2018

Programkoordinator

Navn: Lise Tveter
E-post: lisetv@vestreviken.no
Telefon: 95 92 41 07

Varighet

To år

Påmelding neste program

Januar 2017

Påmeldingsfrist

7. januar 2017

Program, forelesere og tider følger nedenfor, og vil bli løpende oppdatert ved mulige endringer. Programmet for 2017–2018 er i tråd med Psykologforeningens nye målbeskrivelser. Vi legger om fra 128 til 104 timers kurs, over fire semestre.

Påmeldingen er ikke «bindende» – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.). Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 104 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo (med åpning for enkelte kurs sentralt på østlandsområdet).

Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling.

Pris: kr 5 500 per todagers samling. Ungdomskurset vil bli holdt over 3 dager, og prisen blir da kr 5 500 + kr 2 250 kr for dag 3. Med seks kurs blir prisen kr 5 500 x 6 + kr 2 250. Semesteravgift for hele programmet blir følgelig kr 35 250. Veiledningsavgift kr 7 500 per semester (sist regulert mars 2016). Med forbehold om mulig justering av pris.

Oppstart: Januar 2017.

Vi har satt påmeldingsfrist til 1. oktober – og påbegynner opptaket da, men holder påmeldingen åpen ennå noe tid. Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Det hender det skjer endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Antall plasser: 32.

Vedrørende krav til praksis: Det er NPF som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i NPFs krav til spesialistsøknaden. NPFs krav til spesialistsøknaden sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller NPFs krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med NPF. Det er mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra.

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert.

Program

Samling nr. 1: Onsdag 25. og torsdag 26. januar 2017

Haldor Øvreeide:

Utviklingsstøttende kommunikasjon og arbeid med barns relasjoner

Thon hotel Opera, Oslo.

Samling nr. 2: Torsdag 11. og fredag 12. mai 2017

Svein Mossige og Maren Lindheim:

Lekende tilnærminger i møte med barn: Fortellinger, metaforer og lek, mentalisering og hypnoterapi/mindfulness

Son Quality hotell & spa, Son. Frist for innsending av kasus: 1. april.

Samling nr 3: Torsdag 14. og fredag 15. september 2017

Kirsti Haaland:

Barnesentrert familieterapi og en fagutviklingsmodell

Thon Hotell Opera, Oslo

Samling nr. 4: Torsdag 23. og fredag 24. november 2017

Tine Jensen:

Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Thon Hotell Opera, Oslo

Samling nr. 5: Onsdag 14., torsdag 15. og fredag 16. mars 2018

Bernadette Christensen, Dagfinn Thøgersen, Mette Bengtsson og Ane Heiberg Simonsen:

Økologisk og systemisk forståelse og intervensjoner i arbeid med ungdom med atferdsvansker og deres familier.

Terapi og terapeutisk allianse med ungdom – ungdommens prosjekt.

Thon hotell Opera, Oslo

Samling nr. 6: Torsdag 1. og fredag 2. november 2018

Per Eriksen og Odd-Arne Tjersland:

Familieterapeutiske virkemidler med barn og ungdom som henvist klient.

Son Quality hotell & spa, Son

Forbehold om endringer.