Barne- og ungdomspsykologi - 2018–2019

Programkoordinator

Navn: Henriette Linnea Alsaker
E-post: Henriette.alsaker@gmail.com
Telefon: 99 72 27 25

Varighet

96 timer (tolv kursdager) over fire semestre

Påmelding neste program

2019–2010

Påmeldingsfrist

1. november 2017

Programmet for 2018–2019 vil være i tråd med Psykologforeningens nye målbeskrivelser. Vi har lagt om fra 128 til 96 timers kurs, over fire semestre.

Påmeldingen er ikke «bindende» – i juridisk forstand – før søkeren har fått tilbud om plass, samt mottatt, signert og returnert IAP-avtalen. Avtalen kan deretter senest kanselleres fem uker før kursstart.

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.). Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen. Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker de lærer på kursene. Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom.

For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

Omfang: 96 timer undervisning. I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.

Sted: Oslo.

Avtale: Det inngås bindende avtale senest før første samling.

Pris: Total kursavgift kr 39 000 (samlet for alle fire semestre). Faktureres over fire semestre (kr 9 750 per semester + kr 7 500 veiledningsavgift per semester = sum per semester kr 17 250). Faktureres i februar 2018, september 2018, februar 2019 og september 2019. Med forbehold om mulig justering av pris.

Oppstart: 24. januar 2018.

Vi har satt påmeldingsfrist til 1. oktober – og påbegynner opptaket da, men holder påmeldingen åpen også videre. Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang, blir plassert på en reserveliste. Det hender det skjer endringer i kullet fram mot programstart. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.

Antall plasser: 32.

Vedrørende krav til praksis: Det er NPF som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i NPFs krav til spesialistsøknaden. NPFs krav til spesialistsøknaden sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller NPFs krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med NPF. Det er mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra.

Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert. Siste kanselleringsfrist vil være fem uker før oppstart.

Kort om omfanget

96 kurstimer / 12 kursdager

4 dager med kollokvier/selvstudier/øvedager

96 timer veiledning / 3 veiledningsdager per semester

Om samlingene (oppdateres etter hvert som resten av detaljene faller på plass)

Våren 2018:

24. til 26. januar (tre dager)

Hanne Netland Simonsen og Are Evang: Introduksjonsdag (en dag)

Live Nygård og Hanna Friis Steen: Kurs om sped- og småbarn (to dager)

14. og 15. mai (to dager)

Eia Asen: The child in the family context: A systemic, mentalizing approach (2 dager)

Høsten 2018:

18. og 19. oktober (to dager)

Maren Lindheim og Svein Mossige: Lekende tilnærminger med fokus på fortellinger og metaforer i terapeutiske samtaler med barn

Våren 2019:

To dager våren 2019

Tine Jensen: Forståelse og behandling av traumatiserte barn og ungdom

Høsten 2019:

Tre dager høsten 2019

Ane Heiberg Simonsen, Mette Bengtsson, Are Evang, Bernadette Christensen og Dagfinn Mørkrid Thøgersen: Klinisk arbeid med ungdom, forståelse og behandling

Med forbehold om endringer.