Fordypning og videreutdanning

Barne- og ungdomspsykologi

Kursene sikter mot å utvikle den enkeltes terapeutiske forståelse og ferdigheter, og mot å kunne anvende disse ferdighetene over et bredt register av problemområder.

Påmeldingen for neste program – 2017–2018 – er lukket. Neste program – 2018–2019 – vil bli lagt ut for påmelding før sommeren, med oppstart januar/februar 2018. For de av våre potensielle søkere som orienterer seg etter tidligere og pågående program, vil vi understreke at det kommer til å være endringer i tråd med Psykologforeningens nye bestemmelser for spesialisering. Vi legger om fra 128 til 104 timers kurs, over fire semestre. Vårt siste program som går etter gjeldende ordning er Barn 2016–2017.

Utgangspunktet, for både undervisning og veiledning, er en forståelse av hvordan barnet eller ungdommen inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet. Kursene er rettet mot hvordan en kan jobbe terapeutisk i direkte kontakt med det enkelte barn og familien, eller indirekte, gjennom arbeid med foreldre og familiens sosiale økologi som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie.

Programmet passer for ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, og for ansatte i førstelinje-tjenesten (PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste etc.), og er godkjent som full fordypningssekvens i klinisk barne- og ungdomspsykologi innen Norsk psykologforenings spesialistordning.

Kursene tar for seg overordnede perspektiver på psykiske problemer hos barn og unge, og presenterer ulike arbeidsredskaper og ulike problemgrupper.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis med barn og ungdom, samt å ha fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Kursene i fordypningsprogrammet har fokus på behandling av barn og ungdom og er lagt opp slik at kandidatene skal bidra med egne erfaringer både i plenum og i gruppediskusjoner underveis. Kandidatene skal også ha mulighet til å knytte det de lærer på kursene tett opp mot egen arbeidshverdag og prøve ut teknikker og ideer de lærer på kursene.

Den parallelle veiledningen som foregår i grupper vil ta utgangspunkt i kandidatenes egne saker/praksiserfaringer med utredning og behandling av barn og ungdom. For at kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet er det derfor viktig at man er i pågående arbeid med barn og/eller ungdom.

  • Omfang: 104 timer undervisning (2017–2018-programmet). I tillegg kommer veiledning og selvstudier i veiledningsgruppene.
  • Sted: Oslo (med åpning for enkelte kurs sentralt på østlandsområdet).
  • Avtale: Det inngås bindende avtale før første samling.
  • Pris: Kr 11 500 per deltaker per semester (sist regulert 27. januar 2017, med virkning for alle ikke-påbegynte programmer), samt veiledningsavgift kr 7 500 (sist regulert mars 2016, med virkning fra august 2016). Med forbehold om mulig justering av pris.
  • Oppstart: Hvert år (normalt i januar).
  • Påmeldingen er åpen fra medio mai.
  • Vi påbegynner opptaket 1. oktober, men holder påmeldingen åpen helt til hele kullet er på plass, alle avtaler er signert – og vi har en høvelig reserveliste å ty til om det skulle trengs. Søkere på reservelisten vil bli holdt orientert om endringer i status og mulige opprykk på listen.
  • Antall plasser: 32.
  • Vedrørende krav til praksis: Det er NPF som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, fordypningsprogram, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i NPFs krav til spesialistsøknaden. NPFs krav til spesialistsøknaden sier blant annet «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs». Om en er usikker på om egen praksis tilfredsstiller NPFs krav, anbefaler vi å ta direkte kontakt med NPF. Det er mulig å få en forhåndsgodkjenning derfra. Utfyllende bestemmelser for fordypningen i barne- og ungdomspsykologi finner du her.
  • Vedrørende bindende / ikke-bindende påmelding: Vi forutsetter at alle søkere er seriøse i sitt forsett, har lest IAP-avtalen og vil holde oss orientert om endringer i søkerstatus. Vi anser ikke påmeldingen som bindende før IAP-avtalen er mottatt, signert og returnert.